Inzicht in uitkomsten

Binnen de GGZ wordt veel gemeten, maar deze schat aan informatie wordt nauwelijks benut. Zorgaanbieders zien de potentie om op basis van uitkomsten behandelingen te verbeteren, maar hebben moeite om dat vorm te geven. Jammer, want zo blijven mogelijkheden om behandelingen effectiever of efficiënter in te zetten onbenut. InfinitCare heeft een stappenplan opgesteld dat u helpt om een lerende organisatie te worden die bijstuurt op zorgresultaten.

Neem contact met ons op of lees hieronder over ons vijfstappenplan. 

 

Aan de slag met het vijfstappenplan

1 Relevante uitkomsten bepalen

Welke uitkomsten zijn het belangrijkst? Op basis van de wensen van de interne en externe stakeholders worden relevante uitkomsten bepaald. Een praktische insteek moet ervoor zorgen dat met een minimum aan meetinstrumenten alle stakeholders kunnen worden bediend.

2 Uitkomsten in kaart brengen

Allereerst moet er een nulmeting van uitkomsten plaatsvinden om te bepalen hoe goed u eigenlijk behandelt. Dat kan binnen SAM Zorgmonitor worden ingericht, waarbij de EPD- en ROM-data worden verwerkt tot betrouwbare stuurinformatie. Behandeldoelen worden vastgesteld en resultaten per behandelaar en afdeling inzichtelijk gemaakt.

3 Zorgdragen voor voldoende metingen 

Metingen krijgen pas zeggingskracht bij voldoende respons, maar in behandeltrajecten kan het nog wel eens ontbreken aan voldoende metingen. InfinitCare helpt u daarbij en kan zelfs het gehele meetproces automatiseren.

4 Draagvlak creëren binnen de organisatie

Het management, de behandelaren en de kwaliteitsafdeling moeten vertrouwen krijgen in de uitkomsten en inzien dat op basis van deze gegevens behandelingen kunnen worden verbeterd. Met deze fase lijken zorgaanbieders het meest te worstelen. Na vaststelling van de mate waarin een organisatie in staat is om te leren van uitkomsten en een Quick Scan van de behandeluitkomsten kunnen we u gericht helpen om voldoende draagvlak te creëren om structureel te kunnen leren van uitkomsten.

5 Structureel verbeteren bedrijfsvoering en behandelingen

Pas wanneer het management en de behandelaren eigenaarschap tonen van het bijsturen op zorgresultaten kunnen er structureel verbeteringen worden doorgevoerd op basis van een Plan-Do-Check-Act-cyclus. Geformuleerde meetbare doelen worden gemonitord en waar nodig bijgestuurd.

Iedereen moet deze stappen doorlopen, er is geen shortcut. InfinitCare kan er wel voor zorgen dat u deze stappen snel kunt zetten.